Tài khoản Tín dụng

Áp dụng cho các khoản tín dụng sử dụng biểu mẫu này. Người nộp hồ sơ cần có lịch sử giao dịch tài chính tốt. 

Phê duyệt tín dụng cuối cùng sẽ do Buynav.com toàn quyền quyết định.